مازندران سبز من

Posted by azadeh (nowhere, Iran) on 9 April 2010 in Plant & Nature.

سد رجایی، ساری
فروردین 89

Canon PowerShot A2000 IS
1/100 second
F/9.0
ISO 80
7 mm

آبها،
سبزها،
مازندران

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+